Główna > Regulamin

Regulamin - Polfendo

$1 Usługodawcą na stronie o adresie elektronicznym www.polfendo.com jest firma POLFENDO Sp z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Hutniczej 10, 41-409 Mysłowice, numer KRS 0000410921, NIP: 2220894414,SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO.

Dział 1 Rubryka 1

$2 Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email info@polfendo.com lub formularz kontaktowy na stronie.

$3 Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

$4 Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

$5 Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

$6 Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez.Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

$7 Konsument w ciągu 10 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy.

$8 Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta. Jeżeli taka nie istnieje w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie zakupionego towaru.Miejscem składania reklamacji w takim jest siedziba firmy wymieniona w $1.

$9 Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.

$10 Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

$11 Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. termin realizacji zamówienia wynosi X dni, nie dłużej jednak niż dni 30.

$12 Za zwłokę z odebraniem sprzedawca obciąży klienta kosztami przechowania towaru w wysokości 10 pln za każdy dzień zwłoki.

$13 Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn. $14 Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) $15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.

Regulamin - Rodzina Polfendo

Regulamin Programu Lojalnościowego "Rodzina Polfendo" Klient

(zwany dalej: Regulaminem).

 

§ 1 Organizator Programu

Organizatorem Programu Lojalnościowego "Rodzina Polfendo", zwanego dalej Programem jest POLFENDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą wMysłowicach, pod adresem: ul. Hutnicza 10, 41-409 Mysłowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410921, posiadającą numer NIP: 2220894414 oraz REGON: 242856883, zwana dalej Organizatorem Programu.

 

§ 2 Definicje

Program- Program Lojalnościowy "Rodzina Polfendo" Klient.

Punkty – podstawowa jednostka przeliczeniowa w ramach Programu rejestrowana na Koncie Uczestnika Programu, przyznawane za zakup wszystkich produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora, dokonany u Organizatora.

Nagroda- Voucher, bon lub rabat na zakupy w sklepie Organizatora, oraz inne rabaty m.in. okolicznościowe, które mogą być ustalane przez Organizatora oraz które Uczestnik otrzymuje w zamian za zgromadzone Punkty.

Klient- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną oraz która dokonała zakupu produktów u Organizatora, spośród produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora.

Uczestnik Programu- Klient, który zarejestrował się na stronie internetowej Programu lub za pomocą aplikacji mobilnej Organizatora.

Strona internetowa Programu- www.polfendo.com/rodzina-polfendo/.

Aplikacja mobilna- oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, udostępnione przez Organizatora, działające pod nazwą Polfendo.

 

§ 3 Warunki i zasady uczestnictwa w Programie

1. Uczestnikiem Programu może być Klient, który dokonał zakupu u Organizatora, zarejestrował się na Stronie Internetowej Programu lub w aplikacji mobilnej.

2. Przystąpienie do Programu następuje poprzez rejestrację za pośrednictwem strony internetowej Programu lub za pomocą aplikacji mobilnej.

3. Rejestrując się w Programie Uczestnik Programu akceptuje niniejszy Regulamin.

4. Dane osobowe Uczestnika Programu nie są wykorzystywane do celów marketingowych.

5. Członkostwo jest osobiste i nie może zostać przekazane innym osobom. Jeden Uczestnik Programu może posiadać jedno konto w Programie.

6. Uczestnik Programu może w każdym czasie, bez podania przyczyny odstąpić od uczestnictwa w Programie za pośrednictwem strony internetowej Programu, za pomocą aplikacji mobilnej lub przesyłając pisemne oświadczenie o rezygnacji na adres Organizatora.

7. Uczestnik Programu otrzymuje dodatkowy rok gwarancji na zakupione u Organizatora produkty, będące przedmiotem przyznawania Punktów (tzw. przedłużona gwarancja).

8. Rezygnacja z Programu wiąże się z zakończeniem okresu przedłużonej gwarancji, która trwa najdłużej rok, chyba, że Organizator postanowi inaczej.

 

§ 4 Zasady przyznawania, wymiany i wygaśnięcia Punktów.

1. Punkty przyznawane są Uczestnikom Programu.

2. Punkty zostają przyznane Uczestnikom Programu za:

a) pierwszy zakup produktów u Organizatora, w ten sposób, że Klient otrzymuje dodatkowe 10 pkt "na start" oraz 1 pkt za każde wydane u Organizatora 100,00 zł lub według zasad punktacji ustalonych zgodnie z tabelą zamieszczoną za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub w aplikacji mobilnej,

b) zakup produktów u Organizatora, w ten sposób, że Klient otrzymuje 1 pkt za każde wydane u Organizatora 100,00 zł lub według zasad punktacji ustalonych zgodnie z tabelą zamieszczoną za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub w aplikacji mobilnej.

3. Informację o liczbie zgromadzonych Punktów Uczestnik Programu uzyskuje za pomocą aplikacji mobilnej.

4. Punkty, o których mowa w ust. 2 mogą być wymieniane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub aplikacji mobilnej na Nagrody.

5. Dodatkowo, Uczestnik Programu otrzymuje rabat w wysokości 50,00 zł za każdego klienta, któremu poleci zakup produktów u Organizatora i który następnie dokona zakupu u Organizatora.

6. Punkty wygasają po upływie 36 miesięcy od dnia Rejestracji.

 

§ 5 Zmiana Regulaminu

Organizator może w dowolnej chwili i bez uprzedzenia zmienić lub uzupełnić Regulamin Programu, w tym warunki uczestnictwa w Programie.

 

§ 6 Zakończenie Programu

1. Uczestnik Programu może w każdej chwili zakończyć swój udział w Programie poprzez likwidację swojego konta. Wyrejestrowanie z Programu jest równoznaczne z likwidacją konta w Programie. Uczestnik podaje Organizatorowi adres e-mail, na który Organizator przesyła informację o usunięciu danych. Uczestnik wyrejestrowując się z Programu może zaznaczyć opcję utworzenia tzw. Backup-u, która spowoduje, że Organizator prześle Uczestnikowi dane zgromadzone na jego koncie w Programie, jednocześnie nie archiwizując tych danych. Uczestnik może w każdej chwili korzystać z danych zarchiwizowanych za pomocą opcji Backup, jednakże konto po likwidacji nie zostaje wznowione.

2. Z chwilą zakończenia przez Uczestnika udziału w Programie przyznane Uczestnikowi Punkty zostają anulowane.

3. Organizator może w każdej chwili zakończyć Program. Punkty zostają automatycznie anulowane.

4. Zmiana Organizatora nie powoduje zmiany Regulaminu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub nieprawidłowe działanie systemu za pośrednictwem którego realizowany jest Program (strona internetowa Organizatora, aplikacja mobilna).

 

§ 7 Dane osobowe Uczestnika

(Polityka prywatności)

1.Administratorem danych osobowych Uczestnika jest POLFENDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Mysłowicach, pod adresem: ul. Hutnicza 10, 41-409 Mysłowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410921.

2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora służy adres e-mail: iodo@polfendo.com

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu przez Organizatora oraz w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.

4. Uczestnik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo m. in. do:

a) dostępu do tych danych osobowych wraz z informacjami, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO,

b) żądania przekazania kopii jej danych osobowych, które są przetwarzane,

c) niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub usunięcia niekompletnych danych osobowych, jeżeli dane te nie są zgodne ze stanem faktycznym lub są niekompletne,

d) żądania usunięcia danych;

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych.

5. Uczestnik, którego dane osobowe dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iodo@polfendo.com

=regulamin